תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תנאי השירות

הסכם זה הינו מסמך משפטי (להלן: ההסכם) בינך לבין בעלי אתר אינטרנט TBF. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד.
הסכם זה חל על אתר אינטרנט https://tbf-tech.com/ להלן: אתר האינטרנט או האתר. אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לשירות. על ידי רישום לשירות, הינך מסכים להיות לחבר בשירות (להלן: משתמש), והינך מסכים להיות מחויב על ידי תנאי הסכם זה, כל זמן היותך משתמש בשירות. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר ו\או להמשיך בהרשמה. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" ו/או השימוש באתר פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה. התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי על ידי בעלי אתר אינטרנט TBF בכל עת, והם ייכנסו לתוקף מיד לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר.

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם הקשר הופעתם יחייב פירוש אחר:

הסכם פירושו הסכם זה בינך לבין האתר ומנהליו, הכולל מונחים ותנאים אלה למתן השירות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם בהתאם לתנאים שנקבעו בזאת; אנו, אנחנו, שלנו- פירושו בעלי אתר TBF; אתה, שלך, משתמש ,חבר- פירושו האדם הנרשם לקבלת השירות ומקבל את תנאי ההסכם ואשר פנייתו להצטרפות לשירות מתקבלת על ידי האתר ומנהליו.

זכאות והגבלת שימוש בשרותי האתר: קטינים אינם רשאים להירשם לשירות. על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתחייב בהסכם זה ועל כן, הינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמש לבין בעלי האתר. מוסכם ומובהר כי בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי בעלי האתר.
מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את בעלי האתר. האתר מספק למשתמשים את האפשרות להציע ולקבל שירותי הכרויות בלבד, אלה עם אלה. אין למנהלי האתר כל אחריות לגבי התכנים ו/או אמיתותם ו/או מטרתם הברורה ו/או הנסתרת של התכנים שיוזנו על ידי המשתמשים מפעם לפעם ו/או לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים המופיעים באתר.

רישום לשירות ושימוש בשירותים בתשלום:
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי. באפשרות בעלי האתר לשנות, להשעות או להפסיק כל חלק של השירות בכל עת, את הזמינות של כל מרכיב ממרכיבי השירות או המוצרים. כמו כן, באפשרות בעלי האתר להגביל את גישתך לחלקים או לכל השירות ללא הודעה מראש או אחריות מצידם. אין החזרים על רכישת מוצרים ולא יתקבל החזר במקרה שלא השתמשת במוצר.
בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו הבלעדית.

תקופת ההסכם וסיומו:
על מנת להיות משתמש עליך להירשם לאתר. אם וכאשר תירשם לאתר, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, בכפוף לטופס ההרשמה (מידע רישום) ולנהל ולעדכן את המידע על מנת לשמור על נכונותו ושלמותו. הינך מסכים לכך שיסתמכו על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדויק, עדכני ומלא. הינך מאשר כי אם מידע הרישום שמסרת אינו נכון, אינו מדוייק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, תהא לבעלי האתר זכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך בשירות.
הסכם זה יישאר בתוקף מלא למשך השימוש שלך בשירות. השירות ניתן להפסקה על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכפוף לתקנון זה. אתר TBF שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עמך עם מתן הודעה בדבר ההפסקה בכתב או בדואר אלקטרוני או בלעדיה. חברותך תופסק בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו.

במקרים הבאים תופסק ההתקשרות עמך, ולא תהיה זכאי ואתר TBF לא ישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו, ואף אתר TBF יוכל להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד:
מנהלי אתר TBF מחליטים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, כי הפרת הסכם זה או הפרת את מדיניות השמירה על הפרטיות.

השימוש בשירות ובמוצרים
כמשתמש, הינך מסכים כי:
תהיה רשאי להשתמש בשירות ובמוצר בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש.

על ידי הצטרפות לשירות, הינך מסכים לקבל הודעות באמצעות מערכת האתר, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על אירועים שעורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות.

הינך מסכים ומאשר כי אין לבעלי האתר כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות של האתר. הינך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים המסופקים עשויים להשתנות בכל עת.

צוות שירות הלקוחות של האתר עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע, על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות או לעובדים אחרים, הינך מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת, או גזענית. במקרה שמי מעובדי האתר יחוש, בכל שלב שהוא, מאויים או נפגע מהתנהגותך, נשמרת הזכות להפסיק את ההתקשרות עמך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום.

להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:

לא תהיה רשאי להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירות להפרת הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל אדם.
לא תהיה רשאי  להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה, השמצה, הוצאת דיבה, הערות גזענות, הערות גסות, הערות מעליבות ו\או בכל אופן פוגע אחר.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירות בכל צורה אשר מפירה, מעתיקה או פוגעת בזכויות של צד שלישי כלשהו, ו/או להפר כל חוק זכויות-יוצרים או סימנים מסחריים, ו/או זכויות קניין אחרות.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר העלול לגרום נזק לאתר, למערכות האתר או למשתמשים בכל צורה שהיא.
לא תהיה רשאי להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן מיני אחר.
לא תהיה רשאי להשתמש בשירות כדי להפיץ, לקדם או לפרסם כל חומר בכל צורה שהיא, הכולל התרמה, פרסומת, פרסום למוצרים ושירותים, מכתבי שרשרת וכדומה.
לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.
לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.
לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.
לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, עכביש , יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, לחציבת נתונים (data mining), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.
לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורות לשירות או לאתר כלשהוא.
לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כלשהי חומר כלשהו הכולל "וירוסים" או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת ו/או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.

לא תהיה רשאי לזייף כותרת או חלק ייחודי כלשהו של האתר או לבצע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים, על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.
לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות והמוצרים.
לא תהיה רשאי לעשות שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו לאתר או לשירות או לאתר הקשור לשירות, על מנת להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.
לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה הופכית (reverse engineering), לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהו מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.
לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהו באמצעות האתר.

לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים באתר להעביר לידך כספים.
לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.

שיפוי על ידי המשתמש:
תהיה אחראי להגן, לשפות, לשמור ללא פגע את TBF , מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד), הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות, לרבות, אך לא רק:

א) הפרה של תנאי הסכם זה

ב)האשמות לפיהן חומרים שהינך מגיש או שהינך מעביר לשירות, מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו.

ג) הפעילויות שלך בהקשר של השירות. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו. הינך מסכים בזאת לשפות אתר האתר, על כל הפסד או נזקים, או/ו שכר-טרחה משפטי, שהאתר עלול לספוג כתוצאה מפעילויותיך או משימושך בשירות, ו/או בגין כל הפרה מצדך של הסכם זה או כל חיוב או תביעה, שיוגשו נגדך על ידי צד שלישי כלשהו. עליך לשתף פעולה בצורה מלאה ככל האפשר בהגנה נגד כל תביעה. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקחת על עצמם את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין אחר הנוגע בדרך כלשהי לשיפוי מצדך, אולם רק בתנאי שאתה תישאר אחראי לכל תביעה מסוג זה.

תכנים ברשת:
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, או מידע אחר או תוכן אשר יהיו נגישים באמצעות TBF, אך שלא הוצגו ישירות על ידי TBF, הינן רכוש של מחבריהן ואין להסתמך עליהן. מחברי המידע ישאו באחריות הבלעדית לתוכן מידע זה. אתר TBF לא יהיה אחראי לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת השירות, ולא יאמץ או יקבל או יהיה אחראי בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו, למעט TBF. בשום מקרה לא יהיה אתר TBF אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות או יועברו לחברים באתר. אתר TBF שומר על זכותו, אך לא יהיה חייב, לפקח על חומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין של השירות. אתר TBF יהיה רשאי להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכות זו של TBF, אתה ורק אתה תהיה אחראי לתוכן של החומרים אשר תפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, ובהודעות הדואר האלקטרוני שלך ותוכנות מסרים ישירים. יובהר כי הינך מאשר לאתרTBF וכי TBF שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבדוק במסגרת השירות דווח על משתמש את כל הפעילות של המשתמש המתלונן ושל המשתמש הפוגע ובכלל זה, אך לא רק, את כל האינפורמציה שעומדת לרשות TBF.

קניין רוחני:
TBF הוא הבעלים של כל הזכויות של השירותים והמוצרים והתכנים באתר. השירות כולל, אך לא רק, חומר שיש לגביו זכויות מסד נתונים, זכויות יוצרים, זכויות תכנון (בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת), סימן מסחרי (בין שיהיה רשום או בין שלא יהיה רשום), וזכויות דומות, בכל מקום בעולם, לצד הזכות להגיש בקשה לסמנו כמוגן. כל סימן מסחרי, לוגו, סימול שירות, שם חברה או מוצר שיפורטו בשירות יהיו בבעלות הבעלים של חומר זה.

פרטיות:
המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק ל TBF יאוכסן על גבי מחשבים. הינך מאשר שימוש במידע זה לבניית פרופיל הכולל תחומי עניין, העדפות אישיות ודפוסי גלישה באינטרנט, והינך מסכים שיתאפשר לך להשתתף בשירות. כמו כן הינך מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות TBF לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה.

השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (AS IS) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
TBF מסייג כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו. אף על פי שכל משתמש חייב להסכים לתנאי האתר של TBF, לא ניתן להבטיח שכל משתמש עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, TBF לא יהיה אחראי לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים , אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. אתר TBF אינו אחראי לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. TBF מסייג כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של משתמשים או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

הגבלת אחריות:
בשום מקרה לא יהיה אתר TBF אחראי כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם TBF או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של אתר TBF כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך ל TBF עבור השירות בתקופת היותך מנוי בשירות . TBF אינו מבצע ניפוי של החברים הנרשמים לשירות בכל דרך שהיא. כתוצאה מכך TBF לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים מן המפגש עם משתמשים אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות. נזק מעין זה יכול שיכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל ואי נוחות.

תעריפי שרותים:
כמפורט במחירון המוצע באתר.
התעריף ניתן לשינוי בכל עת, ובמקרה של שינוי יפורט בסמוך למקום תאור השרות או המוצר במקום המיועד לכך.

תנאי רכישה נוספים:
כל ההעברות הכספים – סופיות. אין החזר כספי.
רוכש השרותים והמוצרים מסכים ומצהיר בזאת כי אין זכות להחזר כספי במקרה שהמשתמש מחליט לבטל התקשרותו. בנוסף, לא יינתן החזר למשתמש משם שהתנהגותו היוותה הפרה של תנאי השימוש בשירות. במובן זה, המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי, בנוסף לעילות להפסקת חברות באתר שפורטו לעיל בהסכם זה, התנהגות פוגעת ובלתי הולמת כלפי משתמשים אחרים במערכת, יהוו עילה מספקת לבטל את ההסכם שהפר את תנאי השימוש במערכת.
אתר TBF שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תעריפי השרותים מעת לעת.

תלונות:
על מנת לפתור בעיות בנוגע לשירות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות על ידי לחיצה על הקישור המתאים באתר, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@tbf-tech.com .

יישוב מחלוקות:
כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות של TBF תידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי קרא את תקנון האתר וכן הינו מסכים ומחויב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של TBF.